Search form

Matthew 1:11

11Josıah, Jeconıyah eyıts'ǫ wechıke gıtà hǫt'e. Israel got'ı̨į̀ Babylon nèk'e ts'ǫ̀ agììdlà ekò Josıah, Jeconıah eyıts'ǫ wechıke ekìıyeè k'e gı̨ı̨dà ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index