Search form

Matthew 1:20

20Hanì nànıwo ekò nàwhetı̨, yak'eet'ı̨į̀ wets'ǫ̀ wègoèht'į̀, yets'ǫ̀ hadı, “Joseph, k'àowocho Davıd wets'ǫ dǫ, Mary wı̨ı̨chı. Nets'èkeè elı̨ ha weghǫ nànewo-le. Webebìa yeyìı whedaa sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ ayı̨į̀là hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index