Search form

Matthew 10:22

22Sı̨ sets'ıhɂǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ naxıdzagı̨ı̨hwhǫ ha, hanìkò amìı nǫǫde dzęę̀ ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ wınì nàtsoò adìhwhǫǫ sìı edaxàeda ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index