Search form

Matthew 10:34

34“Dıı nèk'e ts'èwhı̨į̀ agohłe gha jǫ ts'ǫ̀ ahjà dahwhǫ-le. Ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ gha jǫ ahjà nıìle; dǫ ełek'èch'a geeda gha jǫ ts'ǫ̀ ahjà hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index