Search form

Matthew 11

Zezì eyıts'ǫ John-Baptıst

1Zezì edecheekeè hoònǫ-daà-nàke hanì hoghàgoèhtǫ tł'axǫǫ̀ Galılee nèk'e kǫ̀ta yàgòlaa ts'ǫ̀ ajà, ekǫ dǫ hoghàgoehtǫ xè godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gode.

2John-Baptıst wedaàtǫ ekò, Zezì ayìı dàhɂı̨ yeghǫ ıìkw'o ekò edecheekeè yets'ǫ̀ goèhɂà, hadı, 3“Dıı hanì daweahke: Dǫ ı̨łè jǫ nììtła ha ı̨lèe sìı asį̀į̀ eyı anet'e? Eyı anet'e-le nı̨dè asį̀į̀ dǫ eyıì-le danats'eèhɂı̨ ha, hawèahdı,” gòhdı.

4Zezì gots'ǫ̀ hadı, “John-Baptıst ts'ǫ̀ anaahde. Ayìı aahɂı̨ı̨ eyıts'ǫ ayìı aàhkw'oo sìı hazǫǫ̀ wets'ǫ̀ haahdı: 5Dǫ gıdaà goìlee sìı k'egeet'į̀, k'egedè-le sìı k'egedè, gıkwǫ̀ tàda t'à eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì agejà, gıdzıì goìlee sìı egeèhkw'ǫǫ̀ agejà, ełaàgı̨ı̨dèe sìı nagìdà eyıts'ǫ dǫ-teèt'ı̨ı̨ sìı godı nezı̨ı̨ egıìkw'o. 6Amìı wek'èch'a aht'ı̨-le sìı wexè sìghà hǫt'e,” Zezì gòhdı.

7John-Baptıst wecheekeè nageèhde ekò Zezì John-Baptıst ghǫ dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hadı, “Ekìı-ka nèk'e ayìı ghàahda ha ekǫ k'eahdè? Tł'oh k'eweehts'ı ghàahda ha nì aaht'ı̨? 8Hanì-le-ı̨dè ayìı ghàahda ha ekǫ k'eahdè? Dǫ nezı̨į̀ nàhtł'ı̨ ghàahda ha nì aaht'ı̨? Į̀le, dǫ goht'ǫ dètìı t'à-aget'ı̨ı̨ sìı k'àowocho wekǫ̀ nàgedè hǫt'e. 9Ekǫ ayìı ghàahda ha aaht'ı̨ ı̨lè? Nakwenàoɂǫǫ? Hęɂę, nakwenàoɂǫǫ nahk'e elı̨ı̨ sìı weahɂı̨ hǫt'e. 10Eyı dǫ weghǫ dıı hanì dek'eèhtł'è:

‘Nenakweè dǫ ı̨łè seyatıì k'eɂa ha. Nenakweè negha ts'atà nìhòɂà ha.’

11Ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫ hazǫǫ̀ gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı John-Baptıst wenahk'e gǫ̀hłı̨-le. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ geèhkw'ee gıta dǫ dek'aɂį̀ elı̨ı̨ sìı John-Baptıst nahk'e elı̨ hǫt'e. 12John-Baptıst dǫ k'ètaìdzǫ gots'ǫ dıı dzęę̀ gots'ǫ̀ dǫ Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ k'èch'a aget'ı̨ xè gıts'ǫ̀ k'àhogedè ha gı̨ı̨wǫ. 13John-Baptıst dǫ ts'ǫ̀ gode gots'ǫ̀, nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è, eyıts'ǫ Moses wenı̨htł'è, Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ ghǫ nadąą̀ gogı̨ı̨de ı̨lè. 14Eyı naxıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè ededı̨ sìı Elıjah jǫ nììtła ha ts'edı ı̨lèe sìı eyı lanì hǫt'e. 15Naxıdzıìhkw'ǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ nı̨dè hotıì nezı̨į̀ aàhkw'ǫ.

16“Dıı dǫ xàgeèɂaa sìı ayìı xègı̨ı̨ht'e ts'edı lì? Chekoa tı̨lıbàa geèhkw'ee lagı̨ı̨t'e. Ełets'ǫ̀ hagedıì yagìzeh,

17‘Naxıgha shı̨ ts'eehdı, hanìkò dagoahwho nıìle. Naxıgha ts'ǫǫ̀ts'ı̨ı̨wǫ-zhı̨į̀ t'à ts'ejı̨, hanìkò aahtse nıìle,’ gedı.

18John-Baptıst nììtła ekò, edegǫ t'à shètı̨-le xè yedǫ-le, hanìkò dıı hagedı, ‘Įnìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨,’ gedı. 19Dǫ-wet'àaɂàa-deè nììtła ekò shètı̨ xè yedǫ, eyıt'à dıı hagedı, ‘Bò gha edì-le xè yedǫ ghaewı. Sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ edeàgı̨ą gòt'ı̨,’ gedı. Wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ sìı wek'ę̀ę̀ ts'eeda nı̨dè hoɂıì gok'e wègaat'ı̨ ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Dǫ edek'egı̨ı̨lı̨-le sìı gıxè hoìla ha

20Zezì hadı tł'axǫǫ̀ kǫ̀ta deɂǫ̀ǫ̀ enıìyah hòèhtsı̨ı̨ sìı ekǫ gots'ǫ dǫ, edek'egı̨ı̨lı̨-le t'à ekǫ-le eghàlagı̨ı̨dà gòhdı, goghǫ gode. 21Zezì hadı, “Kǫ̀ta Korazın, naxıgha hoìla nechà ha! Kǫ̀ta Bethsaıda, naxıgha hoìla nechà ha! Naxıkǫ̀ta enıìyah eghàlaıhdàa sìı kǫ̀ta Tyre got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Sıdon got'ı̨į̀ gıxè hanàhòwo nı̨dè whaà edek'egı̨ı̨lı̨ ha ı̨lè, dǫhshǫ̀ǫ goht'ǫǫ̀ t'à-aget'ı̨ xè łèbè ta geèhkw'e ha ı̨lè. 22Ehkw'ı anaxèehsı̨, gosınìyaetıı dzęę̀ k'e nı̨dè Tyre got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Sıdon got'ı̨į̀ naxık'aɂį̀ gıgha hoìla ha hǫt'e. 23Ekò Capernaum got'ı̨į̀, asį̀į̀ ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ danaxıìtè ha? Į̀le, ı̨zhıì wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxedle ha. Enıìyah naxıdaà hòwhıhtsı̨ı̨ sìı Sodom got'ı̨į̀ gınadąą̀ hanàhòwo nı̨dè dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ gıkǫ̀ta gòɂǫ ha ı̨lè. 24Ehkw'ı anaxèehsı̨, gosınìyaetıı dzęę̀ k'e nı̨dè Sodom got'ı̨į̀ naxık'aɂį̀ gıgha hoìla ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Zezì goxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ ayehɂı̨

25Ekìıyeè k'e Zezì hadı, “Setà, neghàsǫehdı, yak'e eyıts'ǫ dıı nèk'e ts'ǫ̀ K'àowo anet'e. Dǫ gogı̨ı̨zǫǫ xè hoghàgeètǫǫ sìı eyı hazǫǫ̀ gıch'à deɂı̨į̀ wheɂǫ anelà, hanìkò chekoa nechà-lea sìı gık'èezǫǫ̀ anelà. 26Hęɂę, Setà, hanì negha sìghà t'à anelà.

27“Setà t'asìı hazǫǫ̀ setł'aà whelaà ayı̨į̀là. Dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ Weza k'èezǫ nıìle; Nǫ̀htsı̨-Gotà zǫ yek'èezǫ. Dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨-Gotà k'èezǫ nıìle; Weza zǫ yek'èezǫ hǫt'e. Eyıts'ǫ Weza amìı gòìhchıı sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà k'ègeezǫǫ̀ agohɂı̨.

28“Naxı̨ hazǫǫ̀ nìahtsǫǫ xè naxıgha dìì sìı sets'ǫ̀ aahde, naxıxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ agohłe ha. 29Senàowoò edek'e aahłe eyıts'ǫ hoghànaxııhtǫ. Dǫ ts'ǫ̀ sedzeè nezı̨ xè k'èeweèt'ı̨ aht'e. Sek'èaht'e nı̨dè naxıdzeè xè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ ha. 30Senàowoò sìı nedà xè dezhì nıìle,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index