Search form

Matthew 11:17

17‘Naxıgha shı̨ ts'eehdı, hanìkò dagoahwho nıìle. Naxıgha ts'ǫǫ̀ts'ı̨ı̨wǫ-zhı̨į̀ t'à ts'ejı̨, hanìkò aahtse nıìle,’ gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index