Search form

Matthew 11:2

2John-Baptıst wedaàtǫ ekò, Zezì ayìı dàhɂı̨ yeghǫ ıìkw'o ekò edecheekeè yets'ǫ̀ goèhɂà, hadı,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index