Search form

Matthew 11:28

28“Naxı̨ hazǫǫ̀ nìahtsǫǫ xè naxıgha dìì sìı sets'ǫ̀ aahde, naxıxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ agohłe ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index