Search form

Matthew 12:10

10Dǫ ı̨łè wılà ełeènııtsoo eyı wheda. Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì k'e nìdahogeeɂà ha gı̨ı̨wǫ t'à gıts'ǫ̀ hadı, “Gonàowoò k'ę̀ę̀ ha nı̨dè, asį̀į̀ Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e dǫ k'aàt'ıì ats'ele ha dìì-le?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index