Search form

Matthew 12:14

14Hanìkò Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı xàgeède, dànì Zezì ełaàgıìhwhı ha sìı dǫ naàhtǫ gıghǫ gode.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index