Search form

Matthew 12:22

Zezì eyıts'ǫ wehłı̨ı̨ gha k'àowo

22Dǫ ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ t'à wedaà goìlee xè gode-le sìı Zezì gà nègı̨ı̨htı̨. Zezì k'aàt'ıì ayį̀į̀là t'à gode xè k'eet'į̀ anajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index