Search form

Matthew 12:24

24Hanìkò Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı egıìkw'o t'à hagedı, “Įnìłı̨ı̨ gha k'àowo dahxà ı̨nìłı̨ı̨ xàdeezhıì at'ı̨,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index