Search form

Matthew 12:27

27Įnìłı̨ı̨ gha k'àowo sets'àdı t'à ı̨nìłı̨ı̨ xàdeehshı nı̨dè naxıcheekeè amìı dahxà ı̨nìłı̨ı̨ xàdegeezhı? Eyıt'à naxıcheekeè naxısınìyagehtı ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index