Search form

Matthew 12:33

33“Ts'ı nezı̨ nı̨dè wek'e jìecho nezı̨ı̨ dehshe, ekò ts'ı nezı̨-le nı̨dè wek'e jìecho nezı̨-le dehshe. Ts'ı wejìecho ghàà ts'ı wek'èhoedzǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index