Search form

Matthew 12:40

40Taı dzęę̀ eyıts'ǫ taı toò ts'ǫ̀ Jonah łıwecho bò yìı̨dà. Eyı xèht'eè Dǫ-wet'àaɂàa-deè taı dzęę̀ eyıts'ǫ taı toò ts'ǫ̀ dèè goyìı wheda ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index