Search form

Matthew 12:45

45Eyıt'à k'achı̨ xàèhtła. Įnìłı̨ı̨ łǫ̀hdı̨ yenahk'e sıì gıjıı sìı edexè goyagoèwa gà, dǫ yìı nàgedè. Nǫǫde ts'ǫ̀ eyı dǫ t'akwe nahk'e deɂǫ̀ǫ̀ wexè gots'eèdıì agòjà. Dıı dǫ xàgeèɂaa sìı hanì gıxè hòɂǫ ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index