Search form

Matthew 13:20

20Wet'à t'asìı dehshee kwe ta nàı̨tł'ıı sìı dıı lanì hǫt'e: dǫ eyı yatı ıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì sıì wınà xè yìhchı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index