Search form

Matthew 13:31

T'asìı dehshee wejìa eyıts'ǫ łèt'èa

31K'achı̨ Zezì goxè godo, hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı t'asìı dehshee wejìa lanì hǫt'e. Eyı sìı dǫ neyıìchı gà dèè goyìı yı̨ı̨ɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index