Search form

Matthew 13:32

32Eyı t'asìı dehshee wejìa sìı nechà-lea kò dehshe nı̨dè ts'ı nechàa ìhłè. Chı̨ą gık'e nììdè gà wekw'ıhchı̨į̀ k'e dageèhkw'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index