Search form

Matthew 13:44

Sǫǫ̀mbaekwo eyıts'ǫ kwe degoo gots'ìhɂà

44“Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı lanì hǫt'e: Dǫ dèè goyìı sǫǫ̀mbaekwo gòhɂǫ. Ekòet'ıì k'achı̨ dèè goyìı nayı̨ı̨ɂǫ. Sıì wınà t'à t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı weghǫ nàèdì. Eyı sǫǫ̀mba t'à eyı dèè nàgoèhdì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index