Search form

Matthew 13:45

45“Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı sı lanì hǫt'e: Dǫ ahxee kwe degoo dètìı hak'eet'į̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index