Search form

Matthew 13:48

48Łıwe łǫ gehłì t'à mį̀ texàgeèlì. Łıwe nezı̨ı̨ sìı whatsǫǫ̀ tł'ohtǫ yìı gı̨ı̨wà, hanìkò łıwe nezı̨-le sìı ɂǫ̀geèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index