Search form

Matthew 14

John-Baptıst ełaàgı̨ı̨hwho

1Ekìıyeè k'e k'àowocho Herod Zezì ghǫ godı ıìkw'o. 2Eyıt'à Herod edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Eyı dǫ John-Baptıst at'ı̨! Naìdà t'à enıìyah łǫ hohtsı̨ hǫt'e,” gòhdı.

3Eyı wekwe k'àowocho Herod weyatıì k'e John-Baptıst dagıachì xè wegǫ̀ǫ̀ ełeetł'ı̨į̀ agį̀į̀là gà dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ nègı̨ı̨htı̨ ı̨lè. Herod edechı Phılıp wets'èkeè Herodıas yets'ıhɂǫ̀ hanì eghàlaı̨dà ı̨lè. 4John-Baptıst Herod ts'ǫ̀ hadı ı̨lè: “Dıı ts'èko xè nàądè t'à hołı̨ı̨-hoı̨htsı̨ hǫt'e,” yèhdı ı̨lè. 5Herod, John-Baptıst ełaàwı ha nıwǫ, hanìkò dǫ nakwenàoɂǫǫ ne gı̨ı̨hwhǫ t'à, gots'àejı̨.

6Herod wedzęę̀ k'e Herodıas wetì Herod eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ yexè shègezhee sìı gogha datło. Herod sıì wegha nezı̨ t'à, 7edeyatıì nàtsoo t'eekoa ghàı̨ɂǫ, hayèhdı, “Ayìı neewǫǫ sìı neghàehɂà ha,” yèhdı. 8Wemǫ dıı haı̨dı yèhdı t'à t'eekoa hadı, “John-Baptıst wekwì kw'à k'e wheɂǫǫ seghàı̨hge,” yèhdı. 9K'àowocho Herod sıì yeghǫ nànıwhewo, hanìkò hòt'a dǫ hazǫǫ̀ yexè shègezhee sìı godaà yatı nàtsoo whehtsı̨ t'à edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Eyı t'eekoa wınì k'ę̀ę̀ aahłe,” gòhdı. 10Eyıt'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ goyìı John-Baptıst wekwì k'egı̨ı̨hkà. 11John-Baptıst wekwì kw'à k'e nègeèchì gà t'eekoa ghàgı̨ı̨hgè, eyıts'ǫ edemǫ ghàyı̨ı̨hgè. 12John-Baptıst wekw'ǫǫ̀ negıìchı xè nègııtį̀ ha wecheekeè eyı nègı̨ı̨de. Eyı tł'axǫǫ̀ dàgòjàa sìı Zezì ts'ǫ̀ hagedı ha gıts'ǫ̀ geède.

Zezì dǫ łǫ wànı̨ı̨dì

13Zezì John-Baptıst xè dàgòjàa sìı ghǫ ıìkw'o ekò edecheekeè xè gowhatsǫǫ̀ gòɂǫǫ ts'ǫ̀ geèɂe. Ekǫ wheda dǫ gıghǫìkw'o ekò dǫ łǫ edekǫ̀ta gots'ǫ edekw'ǫǫ̀ t'à gık'èède. 14Zezì edecheekeè xè ı̨nǫ̀ǫ̀ tàwheɂe ekò dǫ łǫ gıdanaèhɂı̨ nǫǫ̀. Zezì ededzeè t'à etegoèhɂı̨, eyıt'à dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì agǫ̀ǫ̀là.

15Xèhts'ǫ̀ agodaade t'à Zezì wecheekeè hagıìhdı, “Hòt'a dzę k'ehǫǫwo eyıts'ǫ kǫ̀ta gòlaa ts'ǫ̀ gǫǫwà agǫ̀ht'e t'à dǫ hazǫǫ̀ edegha weghǫ shèts'ezhee nàgııhdì gha kǫ̀ta gòlaa ts'ǫ̀ nagı̨ı̨hɂà,” gıìhdı.

16Hanìkò Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Nagııdè-le kò; naxı̨ t'asìı gıghàahdı,” gòhdı.

17Hanìkò Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Łèt'è sı̨làı eyıts'ǫ łıwe nàke zǫ gots'ǫ,” gıìhdı.

18Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Jǫ seghàahwha,” gòhdı. 19Dǫ hazǫǫ̀ tł'oh k'e geèhkw'eè agǫ̀ǫ̀là. Eyı tł'axǫǫ̀ łèt'è sı̨làı eyıts'ǫ łıwe nàke neyı̨į̀wa, ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ k'eet'į̀ xè yek'eèyaı̨htı. Łèt'è nechà-lea tàyı̨ı̨zhì gà edecheekeè goghàyı̨ı̨wa, eyıts'ǫ wecheekeè dǫ gotaàgeèdì. 20Dǫ hazǫǫ̀ gıgha hòt'a ts'ǫ̀ shègıazhe. Eyı tł'axǫǫ̀ weghàhoòwoo sìı wecheekeè tł'ohtǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke dagoòɂǫ nàgèhtsı̨. 21Dǫzhìı sı̨làı-lemì (5,000) shègıazhe; wedę ts'èko eyıts'ǫ chekoa goxè gı̨ı̨htà-le.

Zezì tı ka k'etło

22Zezì dǫ hazǫǫ̀ wànı̨ı̨dì tł'axǫǫ̀ edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Elà t'à senakweè ı̨nǫ̀ǫ̀ naahɂè,” gòhdı. Ededı̨ ı̨dè aìda, dǫ hazǫǫ̀ nageèhdeè agǫ̀ǫ̀là. 23Eyı tł'axǫǫ̀ whatsǫǫ̀ yahtı ha shìhka dekıìtła. Togoòtł'ò agòjà ekò ı̨łaà ekǫ wheda. 24Ekìıyeè k'e elà ı̨kwę̀ nıwà ajà. Nı̨hts'ı nìhdǫǫ̀ nagıat'ò t'à elà k'eweehts'ı dìì.

25Totanı daats'ǫ̀ taı nìı̨ɂǫ eyıts'ǫ ek'ètaı ekìıyeè k'e Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ èhtła. Tı ka naetłe. 26Wecheekeè tı ka naetłe gıaɂı̨ ekò sıì geèhyeh. “Dǫts'ı̨į̀ at'ı̨,” gedı, geejı̨ t'à gezeh.

27Ekòet'ıì Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxıdzeè nàtsoò aahłe. Sı̨ aht'ı̨. Dahjı̨-le,” gòhdı.

28Peter hadı, “Nı̨ aąt'ı̨ nı̨dè tı k'e edets'ǫ̀ sı̨ı̨hɂà,” yèhdı.

29Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Jǫ-ı̨tłe!” yèhdı. Eyıt'à Peter tı ka Zezì ts'ǫ̀ èhtła. 30Hanìkò nı̨hts'ı nàtsoo ghàeda t'à dejı̨į̀ ajà. Peter tı yìı ts'ǫ̀ ajà t'à Zezì ts'ǫ̀ whezeh, hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo edaxàsı̨ı̨htè!” yèhdı.

31Ekòet'ıì Zezì dayaachì, hayèhdı “Nınì nàtso-le. Dànìghǫ negha ehkw'ı-ahodı-le?” yèhdı.

32Elà yìı gı̨ı̨de et'ıì nı̨hts'ı whìle ajà. 33Wecheekeè elà yìı geèhkw'ee sìı gıts'ǫ̀ nàgògı̨ı̨hgè, hagedı, “Nı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e,” gıìhdı.

34Įnǫ̀ǫ̀ tàgeèɂe ekò Genesaret nèk'e dàgı̨ı̨de. 35Ekǫ dǫ nàgedèe sìı Zezì at'ı̨ gık'èhoèhzà t'à gımǫǫ̀ kǫ̀ta yàgòlaa sìı dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hagedı. Eyıt'à dǫ-eyagı̨ı̨lı̨ı̨ hazǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ agogį̀į̀là. 36Gıghǫnàdaetì, hagedı, “Dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı neɂeè welǫ zǫ kò dageechıì agı̨ı̨le,” gıìhdı. Eyıt'à dǫ hazǫǫ̀ Zezì weɂeè xèlageehdıı sìı k'aàt'ıì agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index