Search form

Matthew 15

Godzeè t'à hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ hǫt'e

1Jerusalem gots'ǫ Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ mǫ̀hdaa eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ Zezì ts'àgede, dageehke, 2“Dànìghǫ necheekeè gocho gınàowoò k'èch'a eghàlageeda? Shègezhe kwe edılà k'enagehtse-le!” gıts'ǫ̀ hadı.

3Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Ekò naxı̨, dànìghǫ naxıcho gınàowoò k'ę̀ę̀ eghàlaahdaa sìı Nǫ̀htsı̨ nàowoò nahk'e wet'àaɂà dahwhǫ? Haaht'ı̨ ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wenàowoò k'eahzhì hǫt'e. 4Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ dıı hadı ı̨lè, ‘Naxıtà eyıts'ǫ naxımǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ aahda,’ eyıts'ǫ ‘Amìı edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫ̀ ìch'e xè gots'ǫ̀ nàdahoɂàa sìı ełaàwèahwhı ha hǫt'e,’ dek'eèhtł'è. 5Hanìkò naxı̨ dıı haahdı: ‘Dǫ edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫ̀ dıı hadı ha hǫt'e: Wet'à naxıts'àhdı ha ı̨lèe sìı Nǫ̀htsı̨ wegha wheɂǫǫ̀ ahłà. 6Eyı dǫ hadı nı̨dè, yet'à edetà ts'ǫ̀ nezı̨į̀ eda-le kò,’ dahdı hǫt'e. Eyı hanì nàowo aahtsı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ weyatıì wedę aahłà. 7Degaı daahtsı̨ kò wek'ę̀ę̀ aahda nıìle! Nakwenàoɂǫǫ Isaıah dànì naxıghǫ ı̨ı̨tł'èe sìı ehkw'ı adı ı̨lè. Dıı hadı, dek'eèhtł'è:

8‘Dıı dǫ sìı edeyatıì zǫ t'à sets'ǫ̀ nezı̨į̀ geeda, hanìkò ededzeè t'à sets'ǫnegı̨ı̨ɂà-le.9Ededı̨ nàowo gehtsı̨ t'à dǫ hoghàgeehtǫ; gıgha ı̨ka whìle kò sets'ǫ̀ yagehtı,’ hanì Isaıah naxıghǫ goı̨de ı̨lè,” Zezì gòhdı.

10Zezì dǫ hazǫǫ̀ gokayaı̨htı gà gots'ǫ̀ hadı, “Seàhkw'ǫ, ayìı dàehsı̨ı̨ sìı wedaànıahdè. 11Dǫ wewà yìı t'asìı at'ı̨ı̨ sìı yet'à ‘degaı elı̨-le’ ade ha nıìle, hanìkò wewà gots'ǫ ayìı xàewìı sìı yet'à ‘degaı elı̨-le’ ade ha hǫt'e,” gòhdı.

12Eyı tł'axǫǫ̀ wecheekeè Zezì ts'ǫ̀ geède, hagedı, “Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı edàı̨dıı sìı ghǫ sıì gınì-le; asį̀į̀ wek'èı̨zǫ?” gıìhdı.

13Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Setà yak'e whedaa sìı ts'ı hazǫǫ̀ dehsheè ayį̀į̀là-le sìı dèè goyìı ts'ǫ weghochı̨į̀ xè xàgehdlà ha. 14Gıts'ǫnıahɂà-le. K'enaxegehɂı̨ ha gı̨ı̨wǫ, hanìkò gıdaà goìlee lagı̨ı̨t'e. Dǫ gıdaà goìlee sìı k'ełegeehɂı̨ nı̨dè į̀łah dèè yìı gǫǫ̀ɂàa goyìı geetł'ì ha,” Zezì hagòhdı.

15Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Ayìı awį̀ı̨dıı sìı godaı̨dı,” yèhdı.

16Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Įłaà naxıkwì dezhì nì? 17Ayìı awèehsı̨ı̨ sìı ı̨łaà wek'èahsǫ-le nì? Ayìı gowà yìı at'ı̨ı̨ sìı gobò yìı at'ı̨, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè gobò yìı gots'ǫ goɂǫ̀ at'į̀. 18Hanìkò gowà gots'ǫ yatı xàdeewìı sìı godzeè yìı gots'ǫ at'ı̨ hǫt'e, eyı wet'à ‘degaı ts'ı̨ı̨lı̨-le’ ats'et'į̀. 19Nàowołı̨ı̨ t'à nànıts'edèe sìı godzeè yìı gots'ǫ at'ı̨ hǫt'e. Godzeè t'à dıı hanì nezı̨į̀ nànıts'edè-le: dǫ ełaàts'ehwhıı, ełexè hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ı̨, hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alats'edèe, ets'eeɂį̀ı̨, dǫ ghǫ hots'ets'ìı, eyıts'ǫ dǫ gıızì jıı ts'ehtsı̨. 20Nàowołı̨ı̨ ghǫ nànıts'edè nı̨dè wet'à ‘degaı ts'ı̨ı̨lı̨-le’ ats'et'į̀. Hanìkò shèts'etı̨ kwe goılà k'enats'ehtse-le nı̨dè wet'à ‘degaı ts'ı̨ı̨lı̨-le’ ats'ede ha nıìle,” Zezì gòhdı.

Canaan got'ı̨į̀ ts'ǫ ts'èko wegha ehkw'ı-ahodı

21Zezì edecheekeè xè dǫ gots'ǫǫ̀ naèhtła. Eyıì-le nèk'e kǫ̀ta Tyre eyıts'ǫ kǫ̀ta Sıdon ekǫ ts'ǫ̀ geède. 22Canaan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko eyı nàdèe sìı Zezì ts'ǫ̀ èhtła. Ezeh xè hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, Davıd Weza, etesenèeɂı̨! Setì ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ t'à sıì daı̨ɂa dìì,” hadıì ezeh.

23Zezì yets'ǫ̀ t'asadı-le t'à, wecheekeè gıts'ǫ̀-ède, hagıìhdı, “Ts'èko k'èdaà ezeh xè gok'èetłe t'à, yeè nawı̨ı̨hɂà,” gıìhdı.

24Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Israel got'ı̨į̀ gıta sahzǫ̀ą dıkǫgeèdee sìı gıgha zǫ jǫ ts'ǫ̀ asììdlà hǫt'e,” gòhdı.

25Ts'èko Zezì gà nììtła, yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, hadı, “K'àowo, sets'ànedı!” yèhdı.

26Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Chekoa gıłèt'è gıghǫ nets'ıìchı gà tłı̨ ts'ǫ̀ ts'ehk'aa sìı ehkw'ı nıìle,” yèhdı.

27Ts'èko hadı, “Sets'ǫ̀ k'àowo, ehkw'ı aı̨dı, hanìkò tłı̨ kò wets'ǫ k'àowo weladà k'e gots'ǫ łèt'ègwìa hodàetł'ìı sìı gedè hǫt'e,” yèhdı.

28Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Ts'èko, sıì negha ehkw'ı-ahodı! Ayìı sı̨ı̨kèe sìı neghǫ̀t'à ha,” yèhdı. Eyıt'à ekòet'ıì wetì k'aàt'ıì ajà.

Zezì k'achı̨ dǫ łǫ wànı̨ı̨dì

29Zezì ekǫ gots'ǫǫ̀ naèhtła, Galılee-tì wexa geède. Eyı tł'axǫǫ̀ shìh dekegǫǫ̀ɂàa k'e dekıìtła gà eyı dèhkwà. 30Dǫ łǫ gıts'ǫ̀-ède. Dǫ k'egedè-le, dǫ gıdaà goìlee, dǫ gogede-le eyıts'ǫ dǫ-eyagı̨ı̨lı̨ı̨ hazǫǫ̀ Zezì gà nègogį̀ı̨wa t'à k'aàt'ıì agǫ̀ǫ̀là. 31Dǫ k'egedè-le sìı k'egedè agejà, dǫ gogede-le sìı gogedeè agejà eyıts'ǫ dǫ gıdaà goìlee sìı k'egeet'į̀ agejà. Dǫ gıxè hagòjà gıaɂı̨ ekò sıì gıgha enıìyah t'à Israel got'ı̨į̀ Gınǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı.

32Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ gode, hagòhdı, “Dıı dǫ sedzeè t'à etegeèhɂı̨. Taı dzęę̀ jǫ sexè gıakw'è xè t'asìı wı̨ı̨zìı gıwàhǫǫdì-le. Bò dę nàgeetł'ì ha sǫnı t'à, degeèhdì xè nageehɂà ha dehwhǫ-le,” gòhdı.

33Wecheekeè gıts'ǫ̀ hadı, “Kǫ̀ta gòlaa ts'ǫ̀ gǫǫwà ts'eèhkw'e, eyıt'à dànì dǫ haàtłǫǫ gıgha łèt'è nàts'eehdì ha?” gıìhdı.

34Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Łèt'è dàtłǫ naxıts'ǫ?”

“Łèt'è łǫ̀hdı̨ eyıts'ǫ łıwe nechà-lea mǫ̀hdaa,” gıìhdı.

35Zezì dǫ hazǫǫ̀ hagòhdı, “Dèe k'e dahkw'e,” gòhdı. 36Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì łèt'è łǫ̀hdı̨ eyıts'ǫ łıwe neyı̨į̀wa gà yek'eèyaı̨htı. Łèt'è eyıts'ǫ łıwe tàyı̨ı̨zhì gà edecheekeè goghàyı̨ı̨wa, eyıts'ǫ wecheekeè dǫ hazǫǫ̀ gotaàgı̨ı̨dì. 37Dǫ hazǫǫ̀ gıgha hòt'a ts'ǫ̀ shègıazhe. Eyı tł'axǫǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ t'asìı ghàgeèɂàa sìı wecheekeè nàgı̨ı̨htsı̨. Hazǫǫ̀ t'à tł'ohtǫ łǫ̀hdı̨ haàtłǫǫ nàgèhtsı̨. 38Dǫzhìı dı̨-lemì (4,000) shègıazhe; wedę ts'èko eyıts'ǫ chekoa goxè gı̨ı̨htà-le. 39Zezì dǫ hazǫǫ̀ nagoèhɂà tł'axǫǫ̀ wecheekeè gıxè elà yìı gı̨ı̨de gà Magadan nèk'e ts'ǫ̀ geèɂe.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index