Search form

Matthew 15:14

14Gıts'ǫnıahɂà-le. K'enaxegehɂı̨ ha gı̨ı̨wǫ, hanìkò gıdaà goìlee lagı̨ı̨t'e. Dǫ gıdaà goìlee sìı k'ełegeehɂı̨ nı̨dè į̀łah dèè yìı gǫǫ̀ɂàa goyìı geetł'ì ha,” Zezì hagòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index