Search form

Matthew 15:19

19Nàowołı̨ı̨ t'à nànıts'edèe sìı godzeè yìı gots'ǫ at'ı̨ hǫt'e. Godzeè t'à dıı hanì nezı̨į̀ nànıts'edè-le: dǫ ełaàts'ehwhıı, ełexè hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ı̨, hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alats'edèe, ets'eeɂį̀ı̨, dǫ ghǫ hots'ets'ìı, eyıts'ǫ dǫ gıızì jıı ts'ehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index