Search form

Matthew 15:22

22Canaan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko eyı nàdèe sìı Zezì ts'ǫ̀ èhtła. Ezeh xè hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, Davıd Weza, etesenèeɂı̨! Setì ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ t'à sıì daı̨ɂa dìì,” hadıì ezeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index