Search form

Matthew 15:33

33Wecheekeè gıts'ǫ̀ hadı, “Kǫ̀ta gòlaa ts'ǫ̀ gǫǫwà ts'eèhkw'e, eyıt'à dànì dǫ haàtłǫǫ gıgha łèt'è nàts'eehdì ha?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index