Search form

Matthew 15:9

9Ededı̨ nàowo gehtsı̨ t'à dǫ hoghàgeehtǫ; gıgha ı̨ka whìle kò sets'ǫ̀ yagehtı,’ hanì Isaıah naxıghǫ goı̨de ı̨lè,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index