Search form

Matthew 16

Zezì enıìyah deè hohtsı̨ ha gı̨ı̨wǫ

1Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ mǫ̀hdaa eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ mǫ̀hdaa Zezì geèhdzà ha gı̨ı̨wǫ t'à gıts'ǫ̀-ède, hagıìhdı, “Yak'e gots'ǫ gogha enıìyah deè hoı̨htsı̨,” gıìhdı.

2Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Xèhts'ǫ̀ nı̨dè dıı haahdı, ‘Yat'a hazǫǫ̀ goòk'o t'à satsǫ hoı̨zı̨ ha,’ dahdı. 3Eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ nı̨dè dıı haahdı, ‘K'oh dezǫǫ łǫ t'à, dıı dzęę̀ hoı̨zı̨ ha-le,’ dahdı. K'oh dànì wègaat'ı̨ı̨ sìı wek'ayaahtı ha dìì-le. Hanìkò dıì naxıdaà dàgot'ı̨ı̨ sìı dànìghǫ wek'ayaahtı ha dìì? 4Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'èagı̨ı̨t'e-le xè nàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlageeda gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı enıìyah deè geɂį̀ ha gı̨ı̨wǫ. Nǫ̀htsı̨ dànì nakwenàoɂǫǫ Jonah xè enıìyah eghàlaı̨dàa sìı eyı zǫ geɂį̀ ha,” gòhdı.

Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì gots'ǫǫ̀ naèhtła, t'asį̀ı̨ ts'ǫ̀ ajà.

Pharısee eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıłèt'èa ch'à edexoahdı

5Įnǫ̀ǫ̀ tı te nǫǫ̀geèht'e ekò, wecheekeè łèt'è dę agejà ı̨lè. 6Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Edexoahdı! Pharısee eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıłèt'èa ch'à edexoahdı,” gòhdı.

7Hadı t'à wecheekeè ełets'ǫ̀ hagedı, “Łèt'è edexè ats'ı̨ı̨là-le t'à adı,” gedı.

8Zezì hanì gogede gok'èezǫ t'à gots'ǫ̀ hadı, “Naxınì nàtso-le dìì. Dànìghǫ łèt'è whìle ghǫ ełets'ǫ̀ goahde? 9Įłaà naxıkwì yìekw'ı-le nì? Dànì łèt'è sı̨làı t'à dǫzhìı sı̨làı-lemì gıwàhǫǫdìı sìı wedaànıahdè. Łèt'è deɂǫ̀ǫ̀ ı̨ı̨làa sìı tł'ohtǫ dàtłǫ dagoòɂǫ nàahtsį̀ı̨ sìı, asį̀į̀ wenaahdì? 10Eyıts'ǫ dànì łèt'è łǫ̀hdı̨ t'à dǫzhìı dı̨-lemì gıwàhǫǫdìı sìı wedaànıahdè. Łèt'è deɂǫ̀ǫ̀ ı̨ı̨làa sìı tł'ohtǫ dàtłǫ dagoòɂǫ nàwhahtsı̨ı̨ sìı, asį̀į̀ wenaahdì? 11Łèt'è ghǫ gohde aehsı̨ nıìle, dànìghǫ eyı wenıahdì-le? Hanìkò Pharısee eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıłèt'èa ch'à edexoahdı ha hǫt'e,” gòhdı.

12Zezì eyı hadı t'à, wecheekeè, łèt'èa wet'à łèt'è ts'eht'è ghǫ godeè-adı-le gınıedì agejà, hanìkò Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gınàowoò ch'à edexogııhdı ghǫ godeè adı nǫǫ̀ nàgeèhzhį̀.

Peter, Zezì Chrıst anet'e yèhdı

13Zezì kǫ̀ta Caesarea-Phılıppı ts'ǫ̀ nıwà-lea nììtła ekò edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ sìı Dǫ-wet'àaɂàa-deè amìı at'ı̨ gedı?” gòhdı.

14Wecheekeè hagıìhdı, “Dǫ mǫ̀hdaa John-Baptıst at'ı̨ gedı, mǫ̀hdaa Elıjah at'ı̨ gedı eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa Jeremıah hanì-le-ı̨dè whaà gots'ǫ nakwenàoɂǫǫ at'ı̨ gedı,” gıìhdı.

15Zezì dagoehke, “Ekò naxı̨, amìı aht'e sèahdı?” gòhdı.

16Sımon-Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Nı̨ sìı Chrıst anet'e. Nı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ edaa weza anet'e,” yèhdı.

17Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Jonah weza Sımon nexè sìghà hǫt'e. Dǫ dahxà eyı wek'èı̨zǫ nıìle, hanìkò Setà yak'e whedaa sìı wedahxà wek'èı̨zǫ hǫt'e. 18Nı̨ sìı kwe lanet'e t'à Peter nìyeh ha. Eyı kwe k'e sets'ǫ dǫ gıgha sekǫ̀ gohtsı̨ ha eyıts'ǫ wehłı̨kǫ̀ yedaèt'è ha-le. 19Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ gha ladlì neghàehłe ha. Dıı nèk'e ayìı wedaàneedoo sìı yak'e sı wedaàdo ha eyıts'ǫ dıı nèk'e ayìı wets'ǫdaà xàneetǫǫ sìı yak'e sı wets'ǫdaà xàetį̀ ha hǫt'e,” yèhdı.

20Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Chrıst aht'ee sìı dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haahdı-le,” gòhdı.

Zezì ełaàgıìhwhı ha sìı yeghǫ gode

21Eyı dzęę̀ k'e gots'ǫ Zezì dıı hanì edecheekeè ts'ǫ̀ goı̨de: “Jerusalem ts'ǫ̀ ahde ha hǫt'e, ekǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨, yahtıı-gha-k'aodèe, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ dasegį̀ı̨hɂa ha. Ełaàsegèhwhı ha hǫt'e, hanìkò taı dzęę̀ k'ehǫǫwo tł'axǫǫ̀ nı̨dè naèhdà ha,” gòhdı.

22Zezì hadıì goı̨de t'à, Peter whatsǫǫ̀ yets'ǫ̀ goı̨de, hayèhdı, “Į̀le, sets'ǫ̀ K'àowo, nexè hagode ha nıìle!” yèhdı.

23Zezì Peter ts'ǫ̀ ets'aèhtła, hayèhdı, “Wehłı̨ı̨, sechį̀ht'a ts'ǫ̀ aąde! Nı̨ sìı kwe wet'à daèhkw'ıh ha lanet'e. Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ nànınewo nıìle, hanìkò dǫ gınì k'ę̀ę̀ nànınewo hǫt'e,” hayèhdı.

24Hadı tł'axǫǫ̀ Zezì edecheekeè hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hadı, “Amìı sek'èè at'ı̨ ha nıwǫǫ sìı edeghǫ nànıwo ha nıìle eyıts'ǫ edets'ǫ dechı̨et'aa sek'èè nayatı̨ ha hǫt'e. 25Amìı edınì k'ę̀ę̀ eda ha nıwǫǫ sìı wedıhołè ha, hanìkò amìı sets'ıhɂǫ̀ edınì k'ę̀ę̀ eda-le sìı eda ha. 26Dıı nèk'e dǫ t'asìı hazǫǫ̀ edegha dèhnǫ kò wedą̀ązhį̀ı̨ weghǫ wedıhòłı̨ nı̨dè, wegha wet'àaɂà nıìle. Dǫ wedą̀ązhį̀ı̨ k'èxa t'asìı wı̨ı̨zìı nìɂà ha nıìle. 27Dǫ-wet'àaɂàa-deè sìı detà wets'ǫ t'asìı nàtsoo xè enıìyah deè t'à edets'ǫ yak'eet'ı̨į̀ goxè nììtła ha. Eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ dànì eghàlagı̨ı̨dà k'ę̀ę̀ goghàhòɂà ha. 28Ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫ mǫ̀hdaa jǫ nàgeèhzaa sìı Dǫ-wet'àaɂàa-deè Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ xè nììtła geɂį̀ kwe ełaàgede ha nıìle,” Zezì hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index