Search form

Matthew 16:13

Peter, Zezì Chrıst anet'e yèhdı

13Zezì kǫ̀ta Caesarea-Phılıppı ts'ǫ̀ nıwà-lea nììtła ekò edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ sìı Dǫ-wet'àaɂàa-deè amìı at'ı̨ gedı?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index