Search form

Matthew 16:22

22Zezì hadıì goı̨de t'à, Peter whatsǫǫ̀ yets'ǫ̀ goı̨de, hayèhdı, “Į̀le, sets'ǫ̀ K'àowo, nexè hagode ha nıìle!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index