Search form

Matthew 16:3

3Eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ nı̨dè dıı haahdı, ‘K'oh dezǫǫ łǫ t'à, dıı dzęę̀ hoı̨zı̨ ha-le,’ dahdı. K'oh dànì wègaat'ı̨ı̨ sìı wek'ayaahtı ha dìì-le. Hanìkò dıì naxıdaà dàgot'ı̨ı̨ sìı dànìghǫ wek'ayaahtı ha dìì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index