Search form

Matthew 16:9

9Įłaà naxıkwì yìekw'ı-le nì? Dànì łèt'è sı̨làı t'à dǫzhìı sı̨làı-lemì gıwàhǫǫdìı sìı wedaànıahdè. Łèt'è deɂǫ̀ǫ̀ ı̨ı̨làa sìı tł'ohtǫ dàtłǫ dagoòɂǫ nàahtsį̀ı̨ sìı, asį̀į̀ wenaahdì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index