Search form

Matthew 17

Moses eyıts'ǫ Elıjah, Zezì ts'ǫ̀ gogede

1Ek'ètaı dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Zezì shìh danı̨ı̨chàa ka dekıìtła. Peter, James eyıts'ǫ James wechı John whatsǫǫ̀ edexè ekǫ goòwa. 2Ekǫ gıdaà eładı̨į̀ wègoèht'į̀. Wınì sadeè lanì wek'e saı̨dı̨ eyıts'ǫ wegoht'ǫǫ̀ degoo xè wek'e saı̨de. 3Ekìıyeè k'e Moses eyıts'ǫ Elıjah, Zezì ts'ǫ̀ gogede gınadąą̀ gìgoèht'į̀.

4Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “K'àowo, jǫ ts'eèhkw'e gogha hoǫzı̨. Haneewǫ nı̨dè, naxıgha kǫ̀ą taı gohtsı̨ ha dìì-le; ı̨łè negha, ı̨łè Moses wegha eyıts'ǫ ı̨łè Elıjah wegha,” yèhdı.

5Įłaà Peter gode ekò k'oh gımǫǫ̀ ajà. K'oh yìı gots'ǫ gots'edeè hǫt'e, “Dıı Seza weghǫneehtǫ hǫt'e, weghǫ sǫdehwhǫ hǫt'e, weàhkw'ǫ!” hats'edıì hǫt'e.

6Zezì wecheekeè hagodı egıìkw'o ekò sıì geèhyeh t'à, dèè k'e nàgı̨ı̨tł'ı. 7Hanìkò Zezì gogà nììtła, edılà gok'e ayį̀į̀là gà gots'ǫ̀ hadı, “Nıàhdè, dahjı̨-le,” gòhdı. 8Wecheekeè ı̨dòo k'egeet'į̀ là Zezì ededı̨ zǫ eyı nàwo gıaɂı̨.

9Shìhka gots'ǫ hodàgeède ekò Zezì hagòhdı, “Dǫ-wet'àaɂàa-deè naìdà gots'ǫ̀ ayìı weahɂı̨ı̨ sìı dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haahdı-le,” gòhdı.

10Wecheekeè taı dageehke, “Dànìghǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ nakwenàoɂǫǫ Elıjah t'akwełǫ̀ǫ̀ nììtła ha, gedı,” gıìhdı.

11Zezì hagòhdı, “Ehkw'ı agedı, Elıjah nììtła ha hǫt'e, t'asìı hazǫǫ̀ sınìhòɂà ha. 12Hanìkò sı̨ dıı hanaxèehsı̨, Elıjah hòt'a jǫ nììtła ı̨lè, hanìkò eyı at'ı̨ nàgeèhzhį̀-le t'à t'agı̨ı̨wǫ ts'ǫ̀ gıghàlaı̨dà hǫt'e. Eyı xèht'eè Dǫ-wet'àaɂàa-deè dagį̀ı̨hɂa ha,” Zezì gòhdı. 13Wecheekeè, John-Baptıst ghǫ godeè-adı gınıedì agejà.

Dǫzhìa ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì ajà

14Dǫdeè ts'ǫ̀ nègı̨ı̨de ekò dǫ ı̨łè Zezì ts'ǫ̀ èhtła gà yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè. 15Hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, sezaa etewį̀ı̨ɂı̨. Sezaa ezhı̨ nàèhłè, eyıt'à sıì daı̨ɂa. T'aats'ǫǫ̀ kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ ta nàkw'ı xè tenakw'ı. 16Necheekeè gıts'ǫ̀ weèhchì, hanìkò k'aàt'ıì agele ha dìì,” yèhdı.

17Zezì dǫ nı ts'ǫ̀ hadı, “Naxı̨ dǫ yàahłı̨ı̨ sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı-le xè nàowo ehkw'ıı k'èch'a eghàlaahda. Dàwhaà naxıxè aht'e ha? Dàwhaà sınì tsį̀ahwhı ha?” Hadı tł'axǫǫ̀ dǫzhìa wetà ts'ǫ̀ hadı, “Nezaa sets'ǫ̀ wı̨ı̨hchı,” yèhdı. 18Zezì ı̨nìłı̨ı̨ dǫzhìa yìı gots'ǫ xàdeèzhì t'à ekòet'ıì k'aàt'ıì ajà.

19Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì wecheekeè whatsǫǫ̀ gıts'ǫ̀-ède gà dageehke, “Dànìghǫ goxı̨ ı̨nìłı̨ı̨ xàwedets'eezhı ha dìì?” gıìhdı.

20Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ hayele ha hotıì naxıgha ehkw'ı-ahodı-le t'à. Ehkw'ı anaxèehsı̨, hòtł'ò-lea kò naxıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè, dıı shìh ts'ǫ̀ dıı haahdı ha dìì-le, ‘Jǫ gots'ǫ yeè ts'ǫ̀ adı̨ı̨le,’ wèahdı nı̨dè hade ha. Naxıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı naxıgha dìì gǫ̀hłı̨ ha nıìle,” Zezì gòhdı.

21-22Galılee nèk'e łą̀ą nègı̨ı̨de ekò Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ-wet'àaɂàa-deè dǫ tł'aàgıhtè ha. 23Ełaàgıìhwhı ha eyıts'ǫ taı dzęę̀ t'à naìdà ha,” gòhdı. Hadı t'à wecheekeè gıgha dìì agòjà.

Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gha sǫǫ̀mba nèts'eɂà

24Zezì edecheekeè xè kǫ̀ta Capernaum nììtła ekò Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gha sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ mǫ̀hdaa Peter gà nègı̨ı̨de, dageehke, “Asį̀į̀ nets'ǫ̀ k'àowo Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gha sǫǫ̀mba nèyııɂà?” gıìhdı.

25Peter gots'ǫ̀ hadı, “Hęɂę, hat'ı̨ ne,” gòhdı. Peter edı̨į̀ kǫ̀ agı̨ı̨t'ee sìı goyaèhtła ts'ǫ̀et'ıì, Zezì ededı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ yets'ǫ̀ hadı, “Sımon, dıı weghǫ dàneewǫ? Dıı nèk'e k'àowocho gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı amìı ts'ǫ sǫǫ̀mba nàgehtsį̀? Xàè edeza gots'ǫ hanì-le-ı̨dè dǫ eyıì-le gots'ǫ?” yèhdı.

26“Dǫ eyıì-le gots'ǫ,” Peter yèhdı.

Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè xàè gıza gots'ǫ sǫǫ̀mba gìhchì nıìle. 27Hanìkò dǫ gık'èch'a hots'ehtsı̨ ch'à tabàa ts'ǫ̀-ı̨tła gà jìh tį̀ı̨hk'ah. Łıwe t'akwełǫ̀ǫ̀ nehjìı sìı wewà yìı satsǫ̀ą degoo nechàa gòį̀hɂà ha. Eyı nıìchı gà sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ ghàı̨chı, wet'à nı̨ negha eyıts'ǫ sı̨ segha Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gha k'aodèe gıts'àɂı̨ı̨hdì,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index