Search form

Matthew 17:12

12Hanìkò sı̨ dıı hanaxèehsı̨, Elıjah hòt'a jǫ nììtła ı̨lè, hanìkò eyı at'ı̨ nàgeèhzhį̀-le t'à t'agı̨ı̨wǫ ts'ǫ̀ gıghàlaı̨dà hǫt'e. Eyı xèht'eè Dǫ-wet'àaɂàa-deè dagį̀ı̨hɂa ha,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index