Search form

Matthew 17:19

19Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì wecheekeè whatsǫǫ̀ gıts'ǫ̀-ède gà dageehke, “Dànìghǫ goxı̨ ı̨nìłı̨ı̨ xàwedets'eezhı ha dìì?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index