Search form

Matthew 17:20

20Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ hayele ha hotıì naxıgha ehkw'ı-ahodı-le t'à. Ehkw'ı anaxèehsı̨, hòtł'ò-lea kò naxıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè, dıı shìh ts'ǫ̀ dıı haahdı ha dìì-le, ‘Jǫ gots'ǫ yeè ts'ǫ̀ adı̨ı̨le,’ wèahdı nı̨dè hade ha. Naxıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı naxıgha dìì gǫ̀hłı̨ ha nıìle,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index