Search form

Matthew 17:21-22

21-22Galılee nèk'e łą̀ą nègı̨ı̨de ekò Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ-wet'àaɂàa-deè dǫ tł'aàgıhtè ha. 23Ełaàgıìhwhı ha eyıts'ǫ taı dzęę̀ t'à naìdà ha,” gòhdı. Hadı t'à wecheekeè gıgha dìì agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index