Search form

Matthew 18

Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ gha amìı denahk'e elı̨?

1Ekìıyeè k'e Zezì wecheekeè gıts'ǫ̀ goòhwho gà hagıìhdı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ gha amìı denahk'e elı̨?” gıìhdı.

2Zezì chekoa nechà-lea ts'ǫ̀ gode gà edecheekeè gota nàwoò ayį̀į̀là. 3Hadı, “Ehkw'ı anaxèehsı̨, eładı̨į̀ adèahłà xè dıı chekoa nechà-lea lanì adèahłà lenǫsıı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ goyaahdè hǫı̨lı̨ ha nıìle. 4Eyıt'à amìı dıı chekoa nechà-lea lanì k'èeweèt'ı̨ edeetsı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ gha denahk'e elı̨ hǫt'e.

5“Amìı sıızì dahxà dıı chekoa nechà-lea lanıı ts'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫǫ sìı sı̨ sets'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫ hǫt'e. 6Hanìkò dıı lanıı chekoa nechà-lea gıgha ehkw'ı aehsı̨ı̨ sìı amìı hołı̨ı̨ hogehtsı̨į̀ agohɂı̨ nı̨dè eyı dǫ wegha hoìla ha hǫt'e. Dǫ hanì hojıì hohtsı̨ ch'à wek'o k'e kwe nedàa wexeetł'ı̨ gà tègı̨ı̨xà nı̨dè denahk'e wegha nezı̨ ha hǫt'e.

7“T'asìı nezı̨-le łǫ t'à dǫ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ ts'ıhɂǫ̀, dıı nèk'e dǫ gıts'ǫ̀ hoìla ha hǫt'e. Eyı hołı̨ı̨ hazǫǫ̀ hagode ha t'ıį̀t'e, hanìkò dǫ wet'à agot'ı̨ı̨ sìı wegha hoìla ha hǫt'e! 8Naxılà hanì-le-ı̨dè naxıkè wet'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wek'eahkà gà ɂǫ̀ahk'a. Naxılà ı̨łè wedę eyıts'ǫ naxıkè ı̨łè wedę aahłà t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahda anaxììdlà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxılà nàke eyıts'ǫ naxıkè nàke xè wehłı̨kǫ̀ goyanaxegeehxà ha hǫt'e. 9Eyıts'ǫ naxıdaà ı̨łè wet'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè xàaht'à gà ɂǫ̀ahk'a. Naxıdaà ı̨łè wedę aahłà t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahda anaxììdlà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıdaà nàke xè wehłı̨kǫ̀ goyanaxegeehxà ha hǫt'e.

Sahzǫ̀ą dıkǫehtła wegodıì

10-11“Dıı chekoa nechà-lea sìı gıt'àhoòɂà-le dahwhǫ sǫ̀ǫ̀. Ehkw'ı anaxèehsı̨, gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀, Setà yak'e whedaa sìı t'aats'ǫǫ̀ wınì ghàgeeda hǫt'e.

12“Dǫ ı̨łè sahzǫ̀ą ı̨łèakw'eènǫ wets'ǫ hanìkò ı̨łè weghǫ dıkǫèhgè nı̨dè sahzǫ̀ą łǫǫ̀tǫènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ sìı ekìı-ka gehteè agole gà ı̨łè whìle sìı yegòhɂà gots'ǫ̀ yekanıwǫ ha hǫt'e. 13Ehkw'ı anaxèehsı̨, sahzǫ̀ą ı̨łè dıkǫèhgèe sìı yegòį̀hɂǫ nı̨dè yeghǫ sıì wınà ha hǫt'e, sahzǫ̀ą łǫǫ̀tǫènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ dıkǫgeède-le nahk'e yeghǫ wınà ha hǫt'e. 14Eyı xèht'eè Naxıtà yak'e whedaa sìı dıı chekoa nechà-lea lanıı dıkǫgeedè ha nıwǫ nıìle.

Naxèot'ı̨ naxık'èch'a hòèhtsı̨ nı̨dè

15“Naxèot'ı̨ naxık'èch'a hòèhtsı̨ nı̨dè wets'ǫ̀ aahde gà whatsǫǫ̀ wets'ǫ̀ goahde. Wegha ehkw'ı aahdı nı̨dè naxèot'ı̨ edaxàweahtı̨ hǫt'e. 16Hanìkò wegha ehkw'ı aahdı-le nı̨dè dǫ eyıì-le ı̨łè hanì-le-ı̨dè nàke xè k'achı̨ wets'ǫ̀ goahde, ‘dǫ nàke hanì-le-ı̨dè dǫ taı gıdaà agòjàa sìı ełèht'eè dǫ ghǫ xàyagehtı nı̨dè gıgodıì ıtà ha hǫt'e,’ hanì dek'eèhtł'è. 17Eyı dǫ naxeèhkw'o ha nıwǫ-le nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ haahdı, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wecheekeè kò goèhkw'ǫ ha nıwǫ-le nı̨dè Nǫ̀htsı̨-k'èezǫ-le-dǫǫ̀ hanì-le-ı̨dè sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ lanì wets'ǫ̀ naahɂa.

18“Ehkw'ı anaxèehsı̨, dıı nèk'e naxı̨ t'asìı t'ahoòyį̀ı̨ wesınìyaahtıı sìı yak'e sı wesınìyaetı ha hǫt'e, eyıts'ǫ dıı nèk'e naxı̨ t'asìı t'ahoòyį̀ı̨ wesınìyaahtı-le sìı yak'e sı wesınìyaetı ha-le.

19“Eyıts'ǫ naxıts'ǫ̀ dıı haehsı̨: secheekeè nàke t'asìı geekè gha ełek'ę̀ę̀ agı̨ı̨wǫ nı̨dè Setà yak'e whedaa sìı gogha hayele ha. 20Dǫ nàke, dǫ taı sıızì dahxà łą̀ą nègı̨ı̨de gà yagehtı nı̨dè gıxè whıhda ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Dǫ ghǫ nahots'eele-le wegodıì

21Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, sèot'ı̨ sek'èch'a hòèhtsı̨ nı̨dè dàtłǫǫ̀ eht'aà weghǫ nahoehłe ha? Łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ weghǫ nahoehłe ha nì?” yèhdıì dayeehke.

22Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı anèehsı̨, łǫ̀hdı̨ gots'ǫ̀ zǫǫ̀-le, łǫ̀hdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀.

23“Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı lanì hǫt'e: K'àowocho ı̨łè wecheekeè edenı̨htł'è nageele ha goı̨hwhǫ. 24Edecheekeè gokayaı̨htı ekò wecheekeè ı̨łè ı̨łè-lemìıyǫǫ̀ gots'ǫ̀ sǫǫ̀mbaekwo satsǫ̀ą haàtłǫ wenı̨htł'è nǫǫ̀. 25Edenı̨htł'è nayeele ha dìì t'à k'àowocho edecheekeè eyıì-le gots'ǫ̀ hadı, ‘Wenı̨htł'è k'èxa eyı dǫ, wets'èkeè, weza eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı weghǫ nıàhwha gà naxıghǫ nàedì aahłe,’ gòhdı.

26“Eyı wecheekeè yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, yeghǫnàdaetì hadı, ‘Įłaà seghàhòı̨ɂà, senı̨htł'è hazǫǫ̀ naehłe ha ne,’ yèhdıì yeghǫnàdaetì. 27Eyıt'à k'àowocho eteyeèɂı̨ t'à yenı̨htł'è hazǫǫ̀ yeghǫnaı̨la gà naèhtłaà ayį̀į̀là.

28“Hanìkò eyı wecheekeè edekǫ̀ ts'ǫ̀ naetłe ekò wexèht'eè k'àowocho cheekeè ı̨łè, sǫǫ̀mba łǫ-lea yeghaı̨tł'è ı̨lèe sìı, yaɂı̨. Yek'à daachì gà hayèhdı, ‘Sǫǫ̀mba neghǫnìıhɂǫǫ sìı hazǫǫ̀ naı̨le,’ yèhdı.

29“Eyı dǫ yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, yeghǫnàdaetì, hadı, ‘Įłaà seghàhòı̨ɂà, senı̨htł'è naehłe ha ne,’ yèhdı.

30“Hanìkò ‘Į̀le,’ yèhdı, edenı̨htł'è nayeele ts'ǫ̀ dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ ts'ǫ̀ ayį̀į̀là. 31K'àowocho wecheekeè eyıì-le hagòjà gıaɂı̨ ekò sıì gıgha nezı̨-le, eyıt'à k'àowocho ts'ǫ̀ geède gà gıts'ǫ̀ hagedı.

32“Eyıt'à k'àowocho wecheekeè nezı̨-le kàɂehɂà gà hayèhdı, ‘Secheekeè-łı̨nı̨ı̨ anet'e. Seghǫnàdaątì ı̨lè t'à, nenı̨htł'è łǫ hazǫǫ̀ neghǫnàèhła. 33Etenèehɂı̨ xèht'eè, secheekeè eyıì-le sı etewį̀ı̨ɂı̨ ha ı̨lè,’ yèhdı. 34K'àowo sıì ìch'èe t'à eyı dǫ edenı̨htł'è hazǫǫ̀ nayeele gots'ǫ̀ dǫ-danìı̨laa-k'èdìı-dǫǫ̀ dagį̀ı̨hɂa ha gotł'aàyį̀ı̨htı̨.

35“Eyıt'à naxıdzeè t'à naxèot'ı̨ gıghǫ nahoahłe-le nı̨dè Setà yak'e whedaa sìı hanì naxıts'ǫ̀ eghàlaeda ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index