Search form

Matthew 18:16

16Hanìkò wegha ehkw'ı aahdı-le nı̨dè dǫ eyıì-le ı̨łè hanì-le-ı̨dè nàke xè k'achı̨ wets'ǫ̀ goahde, ‘dǫ nàke hanì-le-ı̨dè dǫ taı gıdaà agòjàa sìı ełèht'eè dǫ ghǫ xàyagehtı nı̨dè gıgodıì ıtà ha hǫt'e,’ hanì dek'eèhtł'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index