Search form

Matthew 18:21

Dǫ ghǫ nahots'eele-le wegodıì

21Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, sèot'ı̨ sek'èch'a hòèhtsı̨ nı̨dè dàtłǫǫ̀ eht'aà weghǫ nahoehłe ha? Łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ weghǫ nahoehłe ha nì?” yèhdıì dayeehke.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index