Search form

Matthew 18:23

23“Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı lanì hǫt'e: K'àowocho ı̨łè wecheekeè edenı̨htł'è nageele ha goı̨hwhǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index