Search form

Matthew 18:29

29“Eyı dǫ yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, yeghǫnàdaetì, hadı, ‘Įłaà seghàhòı̨ɂà, senı̨htł'è naehłe ha ne,’ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index