Search form

Matthew 18:31

31K'àowocho wecheekeè eyıì-le hagòjà gıaɂı̨ ekò sıì gıgha nezı̨-le, eyıt'à k'àowocho ts'ǫ̀ geède gà gıts'ǫ̀ hagedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index