Search form

Matthew 18:32

32“Eyıt'à k'àowocho wecheekeè nezı̨-le kàɂehɂà gà hayèhdı, ‘Secheekeè-łı̨nı̨ı̨ anet'e. Seghǫnàdaątì ı̨lè t'à, nenı̨htł'è łǫ hazǫǫ̀ neghǫnàèhła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index