Search form

Matthew 18:8

8Naxılà hanì-le-ı̨dè naxıkè wet'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wek'eahkà gà ɂǫ̀ahk'a. Naxılà ı̨łè wedę eyıts'ǫ naxıkè ı̨łè wedę aahłà t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahda anaxììdlà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxılà nàke eyıts'ǫ naxıkè nàke xè wehłı̨kǫ̀ goyanaxegeehxà ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index