Search form

Matthew 19

ʔǫ̀łets'eedè-le

1Zezì edecheekeè hoghàgoèhtǫ tł'axǫǫ̀ Galılee nèk'e gots'ǫǫ̀ nageèhde. Judea nèk'e, Jordan deh nıɂàa wete ts'ǫ̀ agejà. 2Dǫ łǫ Zezì k'èè geède, eyıts'ǫ ekǫ k'aàt'ıì agǫ̀ǫ̀là.

3Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı geèhdzà ha gıts'ǫ̀-ède. Dageehke, hagıìhdı, “Gonàowoò k'ę̀ę̀ ha nı̨dè asį̀į̀ gots'èkeè t'alàa-sìı k'èxa ɂǫ̀wets'eehxà ha dìì-le?” gıìhdı.

4Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è wek'eyaahtı-le nì? Dıı nèè hòèlı̨ ekò Nǫ̀htsı̨ ‘dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko whehtsı̨,’ dek'eèhtł'è, 5eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-Gotà dıı hadı, ‘Eyı ts'ıhɂǫ̀ dǫzhìı edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫǫ̀ xàetła ha. Edets'èkeè xè ı̨łè lanì ha, eyıts'ǫ eyı nàke geet'èe sìı edezhį̀į̀ t'à dǫ ı̨łè lagede ha hǫt'e,’ wek'eyaahtı-le nì? 6Eyıt'à dǫ nàke agı̨ı̨t'e-le, hanìkò dǫ ı̨łè zǫ lagı̨ı̨t'e. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ dǫ nàke ełeghàgòı̨laa sìı dǫ wı̨ı̨zìı ełets'ǫǫ̀ agole ha nıìle,” Zezì gòhdı.

7Pharısee Zezì dageehke, “Hanì-ı̨dè dànìghǫ Moses dıı hanì nàowo whehtsı̨: ‘Dǫzhìı edets'èkeè ɂǫ̀yeede ha nıwǫ nı̨dè ɂǫ̀łets'eedee nı̨htł'è yegha sıìyele gà xàyeehɂà ha,’ dek'eèhtł'è,” gıìhdı.

8Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxıkwì nàtso t'à, Moses, naxıts'èkeè ɂǫ̀ahdè ha anaxį̀į̀là ı̨lè, hanìkò kèhǫǫ̀wo gots'ǫ hanì hòɂǫ-le ı̨lè. 9Ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫzhìı wets'èkeè dǫ eyıì-le xè hołı̨ı̨ hòèhtsı̨-le kò ɂǫ̀yeèdo gà ts'èko eyıì-le xè honǫ̀ǫdza nı̨dè, hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ hǫt'e,” Zezì gòhdı.

10Zezì wecheekeè hagedı, “Dǫzhìı eyıts'ǫ wets'èkeè gıxè hanì hòɂǫ nı̨dè hots'et'ı̨-le denahk'e nezı̨ nǫǫ̀,” gedı.

11Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ hazǫǫ̀ eyı yatı gìhchì ha dìì hǫt'e, dǫ hanì gıghàhòt'ǫǫ sìı zǫ eyı yatı gìhchı hǫt'e. 12Dǫ mǫ̀hdaa hoget'ı̨ ha dìì, hanì gıgǫ̀hłı̨ ne t'à, dǫ mǫ̀hdaa nàgıat'a ts'ıhɂǫ̀ hoget'ı̨-le, eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò ts'ıhɂǫ̀ hoget'ı̨ ha gı̨ı̨wǫ-le. Amìı eyı yatı gìhchì ha dìì-le sìı gìhchı welè,” Zezì gòhdı.

Zezì eyıts'ǫ chekoa nechà-lea

13Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì edılà gok'e whehdì xè gok'eèyahtı ha gı̨ı̨wǫ t'à, chekoa nechà-lea Zezì ts'ǫ̀ gogeèwa. Hanìkò wecheekeè haaht'ı̨-le gògedı xè nàgogeeɂǫ.

14Hanìkò Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Chekoa sets'ǫ̀ gııdè agıahłe, sets'agıahɂǫ-le. Amìı dıı chekoa lagı̨ı̨t'ee sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı gıts'ǫ hǫt'e,” gòhdı. 15Zezì edılà gok'e ayį̀į̀là tł'axǫǫ̀ ı̨daà naèhtła.

Cheko ahxee

16Cheko ı̨łè Zezì gà nììtła, dayeehke, “K'àowo, ayìı nezı̨ı̨ ghàlaıhdà nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ ehdaà asedle ha?” yèhdı.

17Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Ayìıha t'asìı nezı̨ı̨ sìı ghǫ dası̨ı̨hke, Nǫ̀htsı̨ zǫ nezı̨ hǫt'e. Welǫ whìle ts'ǫ̀ ı̨da ha neewǫ nı̨dè nàowo dek'eèhtł'èe sìı k'èanet'e,” yèhdı.

18Cheko dayeehke, “Nàowo dàhòt'ı̨ı̨ awį̀ı̨dı,” yèhdı. Zezì yets'ǫ̀ hadı, “ ‘Dǫ ełaahwhı-le, ełexè hołı̨ı̨ hoahtsı̨-le, aahɂį̀-le, dǫ ghǫ hoahts'ì-le, 19naxıtà eyıts'ǫ naxımǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ aahda,’ eyıts'ǫ ‘edeghǫnıahtǫ k'ę̀ę̀ naxèot'ı̨ ghǫnıahtǫ,’ dek'eèhtł'è,” Zezì yèhdı.

20Eyıt'à cheko hadı, “Eyı nàowo hazǫǫ̀ wek'èɂaeht'è hǫt'e. Eyı weɂǫ̀ǫ̀ ayìı dàhłe ha?” yèhdı.

21Zezì hayèhdı, “Degaı nelı̨ ha neewǫ nı̨dè t'asìı hazǫǫ̀ nets'ǫ sìı hazǫǫ̀ neghǫ nàedì gà eyı wesǫǫ̀mbaà hǫt'ıì dǫ-teèt'ı̨ı̨ ghàı̨le. Hanì-ı̨dè yak'e t'asìı nechàa nedawheɂǫ ha hǫt'e. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè sek'èè k'eı̨da,” Zezì yèhdı.

22Eyı cheko wesǫǫ̀mbaà łǫ t'à, Zezì hadı ıìkw'o ekò ts'ǫǫ̀nıwǫǫ̀ lajà xè naèhtła.

23Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫ ahxee sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ goyaetła ha wegha wèhoedı-le hǫt'e. 24K'achı̨ ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫ ahxee sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ goyaetła ha wegha dìì hǫt'e. Eyı nahk'e tıts'aàdìıcho datı̨htł'à-k'è deghaetła gha sìı denahk'e dìì-le hǫt'e,” Zezì gòhdı.

25Wecheekeè Zezì hadı egıìkw'o ekò sıì gıgha enıìyah t'à hagedı, “Hanì-ı̨dè amìı edaxàweètı̨ lì?” gedı.

26Zezì goghàeda xè hadı, “Dǫ gıgha dìì hǫt'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı wegha t'asìı dìì gǫ̀hłı̨ nıìle,” gòhdı.

27Peter, Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Goxı̨ nek'èè k'ets'edè ha ts'ı̨ı̨wǫ t'à, t'asìı hazǫǫ̀ wedę ats'ı̨ı̨là ı̨lè! Wek'èxa ayìı gǫǫ̀t'à ha?” yèhdı.

28Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı anaxèehsı̨, t'asìı hazǫǫ̀ wegòò anagòjà xè Dǫ-wet'àaɂàa-deè k'àowocho whelı̨ t'à ededaèhchı̨cho k'e wheda nı̨dè naxı̨ sek'èè k'eahdè ı̨lèe sìı daèhchı̨cho hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke k'e dahkw'e ha. Israel got'ı̨į̀ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke xàɂaa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gısınìyaahtı ha. 29Amìı sets'ıhɂǫ̀ edekǫ̀, edechı, ededè, edetà, edemǫ, edeza, eyıts'ǫ wets'ǫ dèè gots'ǫǫ̀ naèhtła k'èxa, eyı weɂǫ̀ǫ̀ ı̨łèakw'eènǫ laàtłǫ ts'ǫ̀ weghǫ̀zhe ha eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ edaa eyı sı weghǫ̀t'à ha. 30Dǫ t'akwe geèhkw'ee sìı nǫǫde geèhkw'eè agedle ha, eyıts'ǫ dǫ nǫǫde geèhkw'ee sìı t'akwe geèhkw'eè agedle ha,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index