Search form

Matthew 19:16

Cheko ahxee

16Cheko ı̨łè Zezì gà nììtła, dayeehke, “K'àowo, ayìı nezı̨ı̨ ghàlaıhdà nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ ehdaà asedle ha?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index