Search form

Matthew 19:21

21Zezì hayèhdı, “Degaı nelı̨ ha neewǫ nı̨dè t'asìı hazǫǫ̀ nets'ǫ sìı hazǫǫ̀ neghǫ nàedì gà eyı wesǫǫ̀mbaà hǫt'ıì dǫ-teèt'ı̨ı̨ ghàı̨le. Hanì-ı̨dè yak'e t'asìı nechàa nedawheɂǫ ha hǫt'e. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè sek'èè k'eı̨da,” Zezì yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index